Handels og leveringsbetingelser for Photo & Co. ApS.

1. Rettigheder og pligter

 

 1. Alle billeder overdrages i henhold til gældende lov om ophavsret.
 2. Køber må kun anvende det leverede billedmateriale til det aftalte formål, på den aftalte måde, i de aftalte medier og i den aftalte tidsperiode.
 3. Tidsperioden er, hvor intet andet er aftalt, 1 år fra dateringen på fremsendelsen af billedmaterialet.
 4. Digital udnyttelse må kun ske efter skriftlig aftale med Photo & Co. ApS.
 5. Billedmaterialet må ikke sælges, udlånes eller overdrages på nogen måde eller i nogen form.
 6. Reproduktion, herunder digital lagring, må kun ske i det omfang og i den periode det er nødvendigt for den af talte udnyttelse.
 7. Der må ikke uden indhentelse og modtagelse af Photo & Co. ApS’s skriftlige tilsagn, foretages nogen form for ændringer i billedmaterialet, herunder men ikke begrænset til:
 •  sammenkopiering
 •  elektronisk manipulation af nogen art
 •  beskæring
 •  lysændringer

 

2. Andres rettigheder

 

Ved kommerciel udnyttelse af billedmaterialet påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de fotograferede personer.

Ved publicering af et billede, hvor anden mands ophavsretligt beskyttede værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne, og skal friholde Photo & Co. ApS herfor.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og injurierende tekster i forbindelse med offentliggørelse af billedmaterialet.

 

3. Faderskabsretten

 

Ved offentliggørelse af billedmaterialet skal Photo & Co.  ApS’s navn anføres.

 

4. Købesum og betaling

 

Købesummen skal, hvor intet andet er aftalt, betales til Photo & Co.  ApS’s konto i Sparekassen Kronjylland, reg.nr. 6680 konto nr. 0010611784

Købesummen dækker kun udnyttelse af det fremsendte billedmateriale i den aftalte tidsperiode jf. pkt. 1.

Ved forsinket betaling betales morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforanstaltninger, udenretlige som retlige, ved manglende betaling.

 

5. Overtrædelse af handels og leveringsbetingelserne

 

Anvendes billedmaterialet i strid med pkt .1 er køber forpligtet til at betale tillæg i overensstemmelse med punkterne neden for.

Køberen betaler et tillæg til Photo & Co. ApS svarende til 100 % af købesummen pr. udnyttet billede pr. ikke aftalt udnyttelse. Betaling af tillæg giver ikke ret til at opretholde den ikke aftalte udnyttelse af billedmaterialet. Tillægget tilskrives pr. billede hver 14 påbegyndte dag, som den ikke aftalte udnyttelse opretholdes. 14 dages fristen regnes fra påbegyndelsen af den ikke aftalte udnyttelse.

Hvis samtlige ikke aftalte udnyttelser af billedmaterialet bringes til ophør indenfor 14 dage fra opstarten af den ikke aftalte udnyttelse, betaler køberen tillæg til Photo & Co. ApS svarende til 50 % af købesummen pr. anvendt bilede pr. ikke aftalt udnyttelse. Køberen skal oplyse samtlige ikke aftalte udnyttelser, samt hvordan disse er foregået. Anvendes det leverede fotomateriale ud over den aftalte tidsperiode jf. pkt. 1, betaler køberen et tillæg til Photo & Co. ApS svarende til 100 % af købesummen pr. billede. Køberen har herefter ret til at anvende billedmaterialet på den oprindeligt aftalte måde i 12 måneder fra udløbet af den aftalte tidsperiode.

Ved offentliggørelse af billedmaterialet uden anførsel af Photo & Co. ApS’s navn betaler køberen tillæg til Photo & Co. ApS, svarende til 100 % af købesummen.

 

 

1.1

1.2

1.2.1

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

 

 

2.1

2.2

 

2.3

 

 

3.1

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

 

 

5.1

5.2

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4